OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE ELEKTRONICKÝ OBCHOD WWW.INSTANTRESEARCH.SK PREVÁDZKOVANÝ

obchodnou spoločnosťou IPSOS s.r.o.
identifikačné číslo: 267 38 902

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky spoločnosti IPSOS s.r.o., so sídlom Topolská 1591, Černošice, Praha - západ, identifikačné číslo: 26738902, (ďalej len „Ipsos“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) uzatvárané medzi Ipsos a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „klient“) prostredníctvom internetových stránok Ipsos. Obchodné podmienky www.instantresearch.sk sú vytvorené v súladu s českým právom. Spoločnosť IPSOS s.r.o. vyhlasuje, že znenie týchto obchodných podmienok nie je v rozpore so slovenským verejným poriadkom.

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky Ipsos umiestnenej na adrese www.instantresearch.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť na základe individuálnej dohody Ipsos s klientom. Odlišné ustanovenia majú potom prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Znenie obchodných podmienok môže Ipsos jednostranne meniť či doplňovať. Pre klienta je platné znenie obchodných podmienok v deň uzavretia zmluvy.

1.4. Zmluva medzi Ipsos a klientom je uzatváraná podľa zákona č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Všetky vzťahy zmluvou či obchodnými podmienkami neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Pre prípad, že by právny vzťah medzi stranami nespadal pod úpravu Obchodného zákonníka zo zákona, sa strany dohodli, že ich záväzkový vzťah sa bude riadiť Obchodným zákonníkom (§ 262 ObZ). Služba nie je určená pre fyzické osoby, ktoré nie su podnikatelia.

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

2.1. Ipsos poskytuje za nižšie uvedených podmienok klientovi službu, ktorá spočíva v tom, že za použitie on-line nástroja realizuje pre klienta zber dát podľa klientom zadaných parametrov vo forme dotazníka zostaveného klientom.

2.2. Pri objednávaní služby, tvorbe užívateľského profilu a vytváraní dotazníka je klient povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené klientom sú zo strany Ipsos považované za správne.

2.3. Klient prehlasuje, že službu od Ipsos objednáva v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou resp. ako akademický výskum pri uspokojovaní verejných potrieb.

2.4. Ipsos nenesie zodpovednosť za výpadky systému, ktoré neboli úmyselne spôsobené zo strany Ipsos.

2.5. Ipsos má právo zrušiť uzatvorenie zmluvy klientovi, ktorý zámerne poškodzuje chod webového rozhrania Ipsos a klientovi, ktorý využíva službu v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi.

2.6. Ipsos si vyhradzuje právo zrušiť akýkoľvek projekt. V prípade zrušenia zmluvy / projektu zo strany Ipsosu má klient nárok na vrátenie už uhradených prostriedkov (ceny služby), a to v plnej výške a do 3 pracovných dní od poskytnutia čísla účtu pre vrátenie uhradených prostriedkov klientom.

3. UZATVORENIE ZMLUVY A CENA

3.1. Webové rozhranie Ipsos obsahuje:

  • Kalkulačku - vďaka ktorej klient v každom okamihu pozná cenu služby
  • Výber cieľovej skupiny respondentov
  • Tvorbu dotazníka prostredníctvom jednoduchého rozhrania (možnosť editácie)

Za použitie vyššie uvedených nástrojov klient na základe svojho výberu špecifikuje predmet zmluvy, teda vytvára dotazník.

3.2. Pred odsúhlasením finálnej formy dotazníka je klientovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do dotazníka klient vložil.

3.3. Dotazník je zo strany klienta odsúhlasený a odoslaný Ipsos kliknutím na tlačítko „Zaplatiť výskum“

3.4. Po odsúhlasení finálnej formy dotazníka pre zber dát sa klientovi zobrazí cena za vykonanie služby (aktuálnu výšku ceny mohol klient vidieť i po celú dobu tvorby dotazníka v kalkulačke). Platbu bude môcť klient uskutočniť na základe svojej voľby nasledujúcimi spôsobmi:

  • prostredníctvom platobnej karty on-line
  • bankovým prevodom na účet Ipsos, číslo účtu bude klientovi v prípade zvolenia tejto možnosti platby zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu (klient je povinný uskutočniť platbu s príslušným variabilným symbolom, ktorý mu bude zo strany Ipsos taktiež oznámený)

3.5. Zmluva je uzatvorená v okamihu pripísania celkovej ceny za službu na účet Ipsos.

3.6. Ihneď po prijatí platby na účet Ipsos je zahájený zber dát podľa požiadaviek klienta a ním odsúhlaseného dotazníka. Taktiež je klientovi zaslaný informačný e-mail zo strany Ipsos na ním uvedenú e-mailovú adresu. Informačný e-mail obsahuje potvrdenie uzavretia zmluvy a oznámenie o dobe jeho plnenia.

3.7. Výsledkom činnosti Ipsos je výstup, pod ktorým rozumieme dáta z realizovaného výskumu (zberu dát) podľa dotazníka zostaveného klientom. Tento výstup bude zaslaný formou elektronickej pošty klientovi vo forme tabuliek triedených podľa základných socio-demografických kritérií a to najneskôr štvrtý pracovný deň od uzavretia zmluvy. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že výsledkom je prostý zber dát, s ktorými bude ďalej pracovať. Za ďalšie spracovanie dát nenesie Ipsos žiadnu zodpovednosť. Klient berie na vedomie, že Ipsos nenesie zodpovednosť za chyby ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením. Ipsos nenesie zodpovednosť za obsah dotazníka a na obsahu dotazníka sa nijako nepodieľa.

3.8. Za dizajn výskumu, znenie otázok, výber a veľkosť cieľovej skupiny v plnej miere zodpovedá zadávateľ. V prípade, ak bude zadávateľ zverejňovať zdroj dát, je povinný tak urobiť uvedením formulácie: „Zber dát bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos“.
Výsledky nesmie byť komunikované so sprievodným textom: "Výskum realizovala agentúra Ipsos", prípadne "Pre firmu ….. realizovala výskum agentúra Ipsos". Porušenie uvedené podmienky, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu dobrého mena agentúry Ipsos, môže mať za následok právny postih.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Ochrana osobných údajov klienta, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

4.2. Klient udeľuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním všetkých poskytnutých osobných údajov Ipsos, a s ich následným spracovaním.

4.3. Klient berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.

4.4. Klient potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Klient prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré môže vo vzťahu k Ipsos odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Ipsos.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.

5.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

5.3. Kontaktné údaje Ipsos sú nasledujúce: adresa elektronickej pošty info@instantresearch.cz

5.4. Všetky spory, ktoré by vznikli zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené dohodou. Pokiaľ nebude dosiahnutá dohoda, bude rozhodnuté s konečnou platnosťou príslušným súdom v mieste sídla Ipsos.

 

V Bratislave dňa 8. 10. 2018