Kontrolné mechanizmy

Kontrolné mechanizmy panelu

Instant Research je profesionálny nástroj pre samoobslužný on-line zber dát.

Pre výber respondentov podľa vami zadaných kritérií a následný zber dát je využívaný robustný Ipsos ONLINE panel.

Ipsos ONLINE panel bol v roku 2017 auditovaný profesným združením SIMAR a získal Certifikát kvality poskytovaných služieb.

Certifikát má platnosť 18 mesiacov a následne je v rámci pravidelných auditov kvality overená jeho platnosť pre ďalšie obdobie.

Sledované štandardy kvality

Kontrola duplicity respondentov

Je nevyhnutné zaistiť, aby každý člen panelu mohol byť registrovaný len raz. Overenie prípadných duplicít vykonávame predovšetkým pomocou čísla bankového účtu, na ktorý je respondentovi vyplácaná odmena.

Ďalej kontrolujeme jedinečnosť respondenta prostredníctvom osobných údajov, ako je meno, obec, vek, telefónne číslo.

Zistenie duplicity je dôvodom k vyradeniu z panela.

Periodicita

Ipsos garantuje maximálnu účasť každého respondenta vo výskume 1× za 14 dní. Štandard SIMARu je 1-2× za týždeň.

V Ipsos ONLINE panely sme zaslali jednému respondentovi priemerne 16 dotazníkov za uplynulý rok.

Sledujeme témy výskumov, do ktorých sú respondenti zaraďovaní. Kontrolujeme, aby respondenti neodpovedali na zhodné témy častejšie ako raz za 3 mesiace. Tým zaisťujeme, aby odpovede respondentov nemohli byť ovplyvnené predchádzajúcimi výskumami.

Kontroly časov

Meriame celkový čas vyplnenia dotazníkov, čas strávený na vybraných otázkach a priemernú dobu strávenú nad jednou stránkou dotazníka. Z týchto údajov vyhodnocujeme, či respondent venuje dostatočnú pozornosť vypĺňaniu odpovedí v dotazníka.

Ak je dľžka vypĺňania príliš krátka, je dotazník automaticky vyradený a respondentovi je odoslaný email.

Telefonická verifikácia po zaregistrovaní

U každého nového respondenta overujeme jeho identitu a správnosť osobných údajov uvedených vo vstupnom dotazníku.